PODMIENKY ÚČASTI NA KONTRAKTOCH A ORGANIZAČNÉ POKYNY

 1. Vyplňte prihlášku a pošlite na našu adresu PSKA s.r.o., Na Priehon 10, 949 05 Nitra. Súčasne prevodným príkazom uhraďte vložné na náš účet (IBAN: SK75 1100 0000 0029 2885 8185, SWIFT: TATRSKBX), variabilný symbol = vaše IČO, výška vložného - viď formulár prihlášky. Uzávierka pre uverejnenie firmy v pozvánke je 1 týždeň po skončení predchádzajúcich Kontraktov.
 2. Po obdržaní vašej prihlášky zaradíme vašu firmu medzi účastníkov Kontraktov. Najneskôr 1 týždeň pred Kontraktami je potrebné uhradiť poplatok za účasť a následne vám bude zaslaná faktúra-daňový doklad.
 3. PSKA si vyhradzuje právo zaradiť na Kontrakty len tie firmy, ktoré zaplatia vložné do naplnenia kapacity Kontraktov! Pri nepravidelnej účasti na Kontraktoch PSKA nemôže zaručiť stále miesto účastníkom Kontraktov, ani členom klubu PSKA! V prípade zaplatenia vložného po naplnení Kontraktov, vložné obratom vraciame. Prihlásené a nezaradené firmy vedieme ako náhradníkov podľa dátumu príchodu prihlášky.
 4. PSKA si účtuje pri odhlásení sa z Kontraktov 1 až 7 dní pred dňom začatia Kontraktov 50 % z uhradenej sumy vložného. Pri neúčasti a bez písomného odhlásenia vložné nevraciame!
 5. PSKA zabezpečí:
  • podmienky na uzatváranie kontraktov (1 miesto je: 1 stôl, 3 stoličky a primeraný priestor okolo stola pre vlastné zariadenie - spolu cca 9 m2)
  • písomné pozvanie odberateľov - obchodníkov, propagáciu v celoslovenskej a regionálnej tlači a na internete
  • označenie vystavujúcich firiem, informácie o možnostiach rozmnožovania písomností, telefóne a stravovaní
  • služby podľa informácii na Kontraktoch, bezplatné dobíjanie batérií mobilov na prezencii
  • v každom meste, každý deň kávu alebo čaj pre účastníkov Kontraktov
  • bezplatné požičiavanie: písacie potreby, čistý papier, čisté objednávky, kalkulačky
  • poskytovanie bližších informácií a riešenie organizačných otázok prostredníctvom našich, vám pridelených pracovníkov alebo pracovníkov na prezencii
  • podľa možnosti snažiť sa vyhovieť individuálnym požiadavkám
 6. V jednotlivých mestách sú zabezpečené služby:
  Košice - reštaurácia (v priestoroch Kontraktov), parkovanie (bezplatné pred halou)
  Nitra - reštaurácia (v priestoroch Kontraktov), parkovanie (bezplatné pred pavilónom M4)
 7. Vystavovaný tovar, ani účastníci nie sú poistení. Za stratu, poškodenie alebo úraz nezodpovedá organizátor výstavy. Vystavovateľ plne zodpovedá aj za škody, ktoré spôsobil tretím osobám. V priestoroch výstavy je z bezpečnostných dôvodov zakázané fajčiť!
 8. Výstavné zariadenie, ubytovanie, stravovanie, prepravu a parkovné si zabezpečujú a hradia účastníci Kontraktov sami.
 9. Účastník Kontraktov sa zaväzuje:
  • dodržať časový harmonogram:
   • 1 hod. pred začiatkom Kontraktov - príprava tovaru na prezentáciu
   • prítomnosť zástupcu firmy počas celých Kontraktov
   • do 1 hod. po ukončení Kontraktov - vyprázdnenie prideleného priestoru
  • exponáty a tovar umiestniť tak, aby ich umiestnenie nerušilo susedné expozície
  • nepremiestňovať pridelené miesta a označenia bez súhlasu usporiadateľa, po skončení Kontraktov nebrať so sebou označenia firiem (podľa nich prideľujeme miesta v nasledujúci deň)
  • Riadiť sa pokymni pracovníkov na parkovisku! Za účelom nutnosti privolania požiarnikov, bezpečnosti alebo zdravotnej služby, musí byť prístupová cesta voľná. Preto je na prístupovej ceste zakázané počas Kontraktov parkovať. V prípade nerešpektovania pokynov zodpovedá vodič parkujúceho vozidla za všetky vzniknuté škody v plnom rozsahu.
 10. UPOZORNENIE: Kontrakty znamenajú uzatváranie zmlúv medzi dodávateľmi a odberateľmi. Na Kontraktoch sa nerealizuje predaj konečnému zákazníkovi.
 11. V prípade vážnych problémov, prípadne zistenia nekalej činnosti (filmovanie, fotografovanie, krádeže...) počas Kontraktov, môžu vystavovatelia volať na mobil: 0905 612 369 alebo 0902 661 080.

NASLEDUJÚCE KONTRAKTY

150. KONTRAKTY PSKA - NOVEMBROVÉ
Streda 13.11.2019 13.11.2019 09:00:00 13.11.2019 15:00:00 Europe/Bratislava Kontrakty PSKA - Nitra www.kontraktypska.sk Nitra - Agrokomplex - pavilón M4 PSKA s.r.o. kontrakty@pska.sk 09:00-15:00 Nitra

prihlásiť sa ako vystavovateľ

Košice - Spoločenský pavilón
Nitra - Agrokomplex - M4

O KONTRAKTOCH

Základná charakteristika

Celoslovenské Kontrakty spotrebného tovaru organizované firmou PSKA s.r.o. sú akciou, kde výroba, dovoz a veľkoobchod ponúka svoj tovar a maloobchod nakupuje. Nejedná sa o fyzický nákup tovaru, ale o podpisovanie kontraktov.

Kde a kedy

Kontrakty prebiehajú 5x ročne. V rámci kontraktačného týždňa v utorok v Košiciach a v stredu v Nitre. Kontraktačný deň sa začína ráno o 9.00 a končí poobede o 15.00. Večer je určený na individuálny presun medzi mestami.

Koľko stojí účasť

Vystavovatelia platia 100€ (bez DPH) za účasť v Košiciach a 150€ (bez DPH) za účasť v Nitre. Nakupujúci obchodníci majú vstup ZADARMO.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.